Matrícula tancada

Màster en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys

Reconegut per l'Associació Montessori Internacional (AMI)

1a Edició

Estructura modular

Aquest curs forma part d’un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

  • Máster-Guía AMI Montessori de 6 a 12 años

   • Bases teòriques Montessori i la seva concreció a l’etapa de 3 a 6 anys
   • Aproximació al treball amb nens en un ambient Montessori de 3 a 6 anys
   • Bases teòriques de l’enfocament Montessori en l’educació aplicades a la infància de 6 a 12 anys
   • La transformació de l’adult, tècniques d’observació i gestió d’una aula Montessori de 6 a 12 anys
   • Geografia, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
   • Biologia, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
   • Història, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
   • Aritmètica, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
   • Geometria, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
   • Llenguatge, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
   • Música i art, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament
   • Pràctica de l’ús dels materials de desenvolupament i de les presentacions de les diferents àrees
   • Pràctiques (observacions de nens i ambients Montessori)
   • Pràctiques (pràctica com a guia Montessori)
   • Treball de fi de màster

Pla d'estudis

 • Bases teòriques Montessori i la seva concreció a l’etapa de 3 a 6 anys

  El curs de fonaments proporciona una comprensió bàsica de la teoria essencial del desenvolupament i els principis pedagògics bàsics aplicats a l’educació Montessori. Aquests elements essencials i la seva concreció al primer pla de desenvolupament del nen seran una base per entendre el nen del segon pla de desenvolupament. Es podrà entendre millor el nen de 6 anys que arriba a l’aula de 6 a 12 anys, i tenir la base necessària per entendre les expectatives que s’integren en l’entorn dels 6 als 12 anys.

  Els temes tractats són: tendències humanes, els quatre plans del desenvolupament, la ment absorbent, els períodes sensitius, la independència, la llibertat i la disciplina, la normalització, el desenvolupament social, l’ambient preparat, l’adult preparat, la ment matemàtica i l’observació.

  S’hauran de realitzar unes hores d’observació de nens de 3 a 6 anys i entregar els resums i apunts personals.

  Aquesta assignatura és susceptible de convalidació si s’acredita el Diploma AMI de 3 a 6 anys o un certificat AMI de finalització d’un curs de Fonaments Montessori de 6 a 12 anys.

 • Aproximació al treball amb nens en un ambient Montessori de 3 a 6 anys

  Es descriu el desenvolupament de les capacitats instrumentals de lectoescriptura, de l’adquisició d’habilitats motrius, de la ment matemàtica i de les adaptacions a la cultura a través del desenvolupament de la pròpia independència. Es proporciona una introducció teòrica a les quatre àrees principals de l’ambient de 3 a 6 anys i als principals elements i materials per entendre com continua el seu treball en 6 a 12 anys: vida pràctica, sensorial, llenguatge, matemàtiques i les extensions culturals que s’hi inclouen (art, música, ciència, geografia, biologia, geometria, història, etc.). S’emfatitza una descripció general d’activitats i materials que s’ofereixen al nen, establint connexions amb el treball en l’etapa del 6 a 12 anys i la seva rellevància per a l’ensenyament a primària.

  Es pretén connectar el nen del segon pla de desenvolupament amb les activitats que s’han desenvolupat a l’aula de 3 a 6 anys, així com identificar i resoldre les bases per a l’aprenentatge que falten.

  S’hauran de realitzar observacions de nens de 3 a 6 anys i entregar els resums i apunts personals.

  Aquesta assignatura és susceptible de convalidació si s’acredita el Diploma AMI de 3 a 6 anys o un certificat AMI de finalització d’un curs de Fonaments Montessori de 6 a 12 anys.

 • Bases teòriques de l’enfocament Montessori en l’educació aplicades a la infància de 6 a 12 anys

  A partir de les bases proporcionades en les assignatures anteriors, es tracten i es descriuen els temes de teoria relacionats amb l’autodesenvolupament dels éssers humans i com podem fomentar-ho d’una manera respectuosa i eficient. S’analitzen les característiques de les diferents etapes del desenvolupament i la seva aproximació educativa, especialment en l’etapa dels 6 als 12 anys. Aquesta és una etapa de certa estabilitat i és essencial en l’adquisició de tots els elements de la nostra cultura, la moralitat, la socialització i la ciència. Es tracten a fons les necessitats de desenvolupament, les tendències humanes, el balanç entre els límits, la llibertat i la responsabilitat, la imaginació i la creativitat, el desenvolupament social i el desenvolupament moral. Es tracta a fons la proposta de l’educació còsmica per als nens d’aquesta edat i com oferir-la a través de les grans històries i les lliçons clau.

  Es defineix l’ambient preparat de l’aula, la seva cura i el seu manteniment, i com utilitzar l’ambient extern en sortides de camp a la ciutat i a la natura.

  Es fan lectures dirigides, debats i dinàmiques per aprofundir en la resposta a les característiques psicològiques dels nens de 6 a 12 anys.

 • La transformació de l’adult, tècniques d’observació i gestió d’una aula Montessori de 6 a 12 anys

  Aquesta assignatura està orientada a capacitar els guies Montessori en les habilitats, els recursos i les eines pràctiques per mantenir una actitud d’observació i respecte envers el nen mentre es gestiona un ambient preparat de 6 a 12 anys. Es practiquen habilitats i tècniques d’observació i gestió de l’ambient per aconseguir una mirada respectuosa, una admiració cap al procés evolutiu del nen i una ajuda eficaç en el seu autodesenvolupament.

  Els principals continguts són: el rol dels adults en l’ambient; l’ambient preparat material i social, preparació i manteniment; tècniques d’observació detallada i registre; com protegir l’autodesenvolupament i treure obstacles en l’ambient preparat; planificar i preparar presentacions; com preparar i explicar històries; com fer el seguiment individual i l’avaluació; informes, butlletins i avaluacions; fer front a les exigències legals com exàmens i proves; el treball del nen, els diaris de treball; particularitats del treball en una aula de 6 a 9 i de 9 a 12; l’adaptació a una aula Montessori els primers dies del curs; transició de 3-6 a 6-12; gestionar la cohesió i el treball en grup a l’aula; aula inclusiva i atenció a la diversitat; els materials i recursos en una aula Montessori; concrecions de l’ambient preparat de 6 a 12 anys; les sortides escolars autònomes; relació amb l’entorn i treball en equip; temes administratius en la gestió escolar i com gestionar la comunicació i la relació amb els pares i la comunitat educativa.

 • Geografia, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament

  El treball en l’àrea de la Geografia es contextualitza amb les altres disciplines del coneixement dins de l’educació còsmica. Es pretén oferir una visió general i descriure com funcionen les lleis de l’univers posant en relleu com els diferents elements naturals, els éssers vius i la humanitat actuen en harmonia de manera interdependent. A través de la comprensió del funcionament de l’univers es pretén despertar un sentiment de gratitud i de responsabilitat ambiental en els nens.

  Es practiquen històries, materials, experiments i tot tipus de recursos especialment dissenyats per mostrar als nens com funcionen les partícules, l’univers i la Terra, i com la humanitat s’ha anat adaptant al planeta. En l’àrea de Geografia es treballa l’astronomia, la meteorologia, la física, la química, la geologia i la geografia descriptiva. En l’àmbit de la geografia humana es treballa la situació geogràfica, les regions que tenen un relleu especial, com són les persones que habiten en cada regió, quin tipus d’activitats realitzen, com els éssers humans són interdependents, quines indústries s’han desenvolupat al llarg dels segles i com funciona el sistema econòmic. S’atorga molta importància a la part experimental de descobrir les lleis físiques i químiques dels elements.

 • Biologia, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament

  El treball en l’àrea de Biologia es contextualitza amb les altres disciplines del coneixement dins de l’educació còsmica. Es pretén oferir una visió general i una descripció de com funcionen les lleis de l’univers posant en relleu com els diferents elements naturals, els éssers vius i la humanitat actuen en harmonia de manera interdependent. A través de la comprensió del funcionament de l’univers, es pretén despertar un sentiment de gratitud i de responsabilitat ambiental en els nens.

  En l’àrea de Biologia es treballa l’aparició dels éssers vius, els regnes dels éssers vius, la classificació simple i avançada, l’observació i l’experimentació, els tipus d’animals, el funcionament dels sistemes i aparells dels éssers vius i, especialment, de l’ésser humà. L’àmbit de botànica s’amplia amb més detalls per a promoure l’observació i l’experimentació del funcionament dels éssers vius per part dels nens. També s’inclouen aspectes de salut, com l’alimentació i l’educació física. Es practiquen les històries, els materials, els experiments i tot tipus de recursos especialment dissenyats per presentar als nens les característiques dels éssers vius, les seves necessitats, la seva funció i la seva contribució en tant que elements molt importants en l’equilibri global del planeta.

  Les sortides a la naturalesa i l’observació i el contacte directe amb els elements naturals tenen una rellevància especial.

 • Història, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament

  El treball en l’àrea d’Història es contextualitza amb les altres disciplines del coneixement dins de l’educació còsmica. Es pretén oferir una visió general i una descripció de com funcionen les lleis de l’univers posant en relleu com els diferents elements naturals, els éssers vius i la humanitat actuen en harmonia de manera interdependent. A través de la comprensió del funcionament de l’univers es pretén despertar un sentiment de gratitud i de responsabilitat ambiental en els nens.

  Es treballen els inicis de l’home a la Terra i s’explica com, des del principi, sempre ha actuat per a satisfer les seves necessitats mentre s’adaptava als diferents llocs i circumstàncies i transformava el seu medi ambient. A partir de les claus de les necessitats fonamentals dels éssers humans, s’estudien diferents èpoques i grups socials de la història. Es fa especial èmfasi en la visió general de l’evolució humana a través de nombrosos materials com a línies del temps, cartells i històries. En aquesta àrea es treballen les èpoques geològiques, les èpoques de la prehistòria i la història, les claus per al seu estudi, les civilitzacions més influents, el treball amb les línies del temps i els tipus de migracions.

 • Aritmètica, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament

  El treball en l’àrea d’Aritmètica es contextualitza amb les altres disciplines del coneixement dins de l’educació còsmica. L’aritmètica s’aborda com un llenguatge creat per la ment matemàtica de l’home que li permet adaptar-se a l’ambient i millorar-lo. La història, la geografia, la biologia i l’entorn social estan replets de matemàtiques.

  Es practiquen les històries, els materials, els experiments i tot tipus de recursos especialment dissenyats per a presentar als nens com funcionen les lleis matemàtiques. L’àrea d’aritmètica és molt extensa i contempla el treball amb molt de material que ajuda els nens a la comprensió profunda dels conceptes matemàtics. En l’àrea de matemàtiques es treballa el sistema de numeració i altres bases de numeració, les quatre operacions, els problemes, els múltiples i factors, la mesura, les potències, els polinomis, les arrels quadrades i cúbiques, les fraccions, els nombres decimals, els nombres negatius, la proporcionalitat, l’estadística, els problemes avançats, l’àlgebra i les equacions.

 • Geometria, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament

  El treball en l’àrea de la Geometria es contextualitza amb les altres disciplines del coneixement dins de l’educació còsmica. Implica el coneixement i la mesura de les formes del nostre entorn. La seva relació amb les matemàtiques, la història, la geografia i la biologia és molt estreta.

  Es practiquen les històries, els materials, els experiments i tot tipus de recursos especialment dissenyats per a presentar als nens les claus per analitzar l’entorn amb la geometria. Hi ha molts materials de manipulació que fomenten la creativitat i que porten a fer descobriments de lleis i de relacions en les formes del nostre entorn.

  En l’àrea de Geometria es treballen els conceptes fonamentals per analitzar les formes de l’entorn, com les equivalències i la nomenclatura bàsica dels cossos i les figures geomètriques. També es treballen els instruments de mesura, les construccions geomètriques, les línies, els angles, les figures planes, els polígons, el cercle, les relacions entre figures, l’àrea, el volum i les principals lleis i teoremes.

 • Llenguatge, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament

  El treball en l’àrea del Llenguatge es contextualitza amb les altres disciplines del coneixement dins de l’educació còsmica. El llenguatge ha permès a l’ésser humà crear conceptes i construir la seva ment raonadora. La comprensió profunda de la funció dels diferents tipus de paraules, de la formació de les paraules i de com s’organitzen per formar les oracions constitueix la base per al domini de l’ús de la comunicació verbal.

  En l’àrea de Llenguatge es treballa l’evolució del llenguatge i de la llengua, la construcció de paraules, la semàntica, l’etimologia, la morfologia, la sintaxi, l’expressió oral, la lectura, l’escriptura i la literatura.

  Per a conèixer bé el treball en llenguatge es practiquen les històries, els materials i tot tipus de recursos especialment dissenyats per presentar als nens les claus per analitzar i utilitzar el llenguatge.

 • Música i art, enfocament educatiu, tècniques i presentacions dels materials de desenvolupament

  El treball de les àrees de Música i Art està en context amb les altres disciplines del coneixement dins de l’educació còsmica. L’art i la música són llenguatges creats per la ment humana que permeten un espectre més ampli d’expressió i de creativitat.

  En l’àrea de Música es treballa com incorporar la música a l’ambient de la classe a través de la cançó, el ritme, el moviment, les audicions i el llenguatge musical. Existeixen també uns materials específics especialment dissenyats per a la manipulació, la comprensió del llenguatge musical i la creativitat. En l’àrea d’Art s’analitzen i es practiquen les tècniques, els elements i els principis bàsics per a poder crear i interpretar les obres d’art.

 • Pràctica de l’ús dels materials de desenvolupament i de les presentacions de les diferents àrees

  Les pràctiques supervisades es realitzen diàriament al llarg del curs i permeten als estudiants practicar amb els materials i dur a terme les activitats pertinents. Aquí és on acumulen habilitats i experiència, treballant amb materials Montessori en aules model Montessori. Aquest és el millor moment per a explorar i aplicar conceptes apresos durant les demostracions i classes de teoria, i treballar en estreta col·laboració amb els altres estudiants sota la supervisió de personal qualificat i certificat per l’AMI. Els estudiants treballen amb altres estudiants, sovint assumint el rol del nen, amb la finalitat de perfeccionar la seva tècnica i conèixer amb major profunditat els materials. Un membre de l’equip docent certificat per l’AMI està disponible per aclarir qüestions i oferir suggeriments, de manera que els estudiants puguin treure el màxim profit d’aquesta experiència pràctica. És indispensable fer les hores de pràctiques supervisades per poder-se presentar als exàmens escrit i oral. L’aula model Montessori on es realitzen aquestes pràctiques supervisades està totalment equipada amb el mobiliari i els materials Montessori. Sempre que sigui possible es recomana fer més hores de pràctiques, i el centre de formació facilita l’accés a l’aula model durant la setmana a tots aquells estudiants que desitgin dedicar més temps a aquesta activitat.

 • Pràctiques (observacions de nens i ambients Montessori)

  Durant el curs escolar 2020-2021, després del primer estiu del curs, els estudiants completen tres setmanes (90 hores) d’observacions de nens i ambients Montessori en un col·legi d’educació primària, sota la supervisió d’un guia Montessori certificat per l’AMI. Les observacions permeten als estudiants seguir amb els seus estudis en una aula Montessori, ajuden a descobrir la realitat dels nens i garanteixen el desenvolupament de moviments habituals, precisos i dinàmics que els estudiants poden aplicar en la seva futura pràctica diària. Cada dia d’observació, els estudiants observen l’aula mitjançant l’aplicació d’unes pautes d’observació treballades anteriorment. Aquestes pautes o consells estan dissenyats per a centrar l’atenció de l’estudiant en un aspecte particular del desenvolupament del nen i de la teoria Montessori. Els estudiants hauran de registrar les seves observacions i elaborar el seu informe d’observació.

  Els estudiants trien on realitzar les seves observacions; pot ser en qualsevol lloc del món, però sempre en un col·legi d’educació primària on hi hagi un ambient preparat Montessori i un guia certificat per l’AMI que apliqui l’enfocament Montessori. En l’elecció del centre de pràctiques cal l’aprovació prèvia del director del màster. S’hauran de signar convenis de col·laboració entre la universitat i cada centre de pràctiques. El MIRTC es troba al col·legi Montessori-Palau Girona, que disposa de setze aules amb mestres de primària certificats per l’AMI disponibles per a acollir estudiants que han de realitzar observacions.

 • Pràctiques (pràctica com a guia Montessori)

  Durant el curs escolar 2021-2022, després del segon estiu del curs, els estudiants completen quatre setmanes (132 hores) de pràctica com a guia Montessori en un col·legi d’educació primària, sota la supervisió d’un guia Montessori certificat per l’AMI. La pràctica docent permet als estudiants aplicar els seus coneixements sobre el desenvolupament del nen i els materials, i treballar directament amb els nens en autèntiques aules Montessori. Aquest és el moment de posar en pràctica i perfeccionar les habilitats per a fer presentacions sobre les diferents àrees del currículum, així com de millorar l’aprenentatge sobre la gestió d’una aula Montessori d’educació primària. S’haurà de fer un informe de la planificació, realització i avaluació de la pràctica docent.

  Els estudiants trien on realitzar les seves pràctiques; pot ser en qualsevol lloc del món, però sempre en un col·legi d’educació primària on hi hagi un ambient preparat Montessori i un guia certificat per l’AMI que apliqui l’enfocament Montessori. En l’elecció del centre de pràctiques cal l’aprovació prèvia del director del màster. S’hauran de signar convenis de col·laboració entre la universitat i cada centre de pràctiques. El MIRTC es troba al col·legi Montessori-Palau Girona, que disposa de setze aules amb mestres de primària certificats per l’AMI disponibles per a acollir estudiants que han de realitzar observacions.

 • Treball de fi de màster

  El treball final de màster consisteix en la presentació d’un treball de síntesi del curs en forma de memòria que va acompanyat dels nou àlbums finals i els materials realitzats. El treball té una part de memòria on es detallen les característiques més destacades de l’aproximació Montessori cap a l’educació i es descriu el treball en cada àrea des del punt de vista interdisciplinari amb les altres àrees en el context de l’educació còsmica. Hi haurà una part de descripció del procés personal de transformació de l’estudiant (obtinguda de les notes fetes durant el curs) i es compararà amb la transformació de l’adult proposada per Maria Montessori. També es farà una proposta pràctica d’aplicació dels principis Montessori en un context real i significatiu per a l’estudiant. El treball de fi de màster és indispensable per a obtenir el títol de màster de la universitat, i es valorarà una vegada estiguin aprovades totes les altres assignatures per l’AMI. Aquest TFM es podrà fer en grup i acabarà amb la seva defensa davant d’un tribunal.

Titulació

Màster en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys per la Universitat de Girona*
Diploma AMI de Guia Montessori de 6 a 12 anys

*Pendent d'aprovació per la Universitat de Girona.
*No inclou la taxa d'expedició del títol.
eventis